| جستجو
 
كرم ضد آفتاب SPF30 فاقد چربي آقايان آردن 

كرم ضد آفتاب آقايان SPF30 (فاقد چربي) آردن، با توجه به تفاوتهاي اساسي فيزيولوژيك ميان پوست آقايان و خانمها، كه داراي پوست چرب تري بوده و بيشتر در معرض اثرات مخرب و نامطلوب محيطي قراردارند براي اولين بار در ايران طراحي و توليد گرديده است. اين فرآورده فاقد روغن هاي معدني و تري گليسريد و تركيبات چرب كومدون زا بوده و بدون اثر سفيد كنندگي و براقيت بر روي پوست داراي قدرت حفاظتي كامل در تمام طول موجهاي پرتوهاي ماوراء بنفش مي باشد.

اين محصول داراي ***** در سيستم استاندارد Boots Star Rating مي باشد.
قیمت: 109449 ریال